مقاله : راه اندازی بخش درخواست آنلاین خدمات و میزبانی

مرکز داده سازمان مبین - بخش درخواست آنلاین خدمات و میزبانی در سامانه مکانیزه راه اندازی خواهد شد.

در این بخش امکان پیگیری و مشاهده وضعیت درخواست نیز موجود خواهد بود.