مقاله : راه اندازی بخش پشتیبانی در سامانه مکانیزه مرکز داده مبین

مرکز داده سازمان مبین - بخش پشتیبانی سامانه مکانیزه مرکز داده مبین به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

در این بخش امکان مدیریت و پیگیری درخواست ها، ارسال درخواست، محاوره با کارشناسان فنی و نتیجه گیری به صورت آفلاین و برخط موجود است.

سایر زیر سیستم های بخش پشتیبانی متعاقبا راه اندازی خواهند شد.