مقاله : راه اندازی آزمایشی سامانه مکانیزه مرکز داده مبین

مرکز داده مبین - سامانه مکانیزه مرکز داده مبین، بر اساس نیازهای ویژه تعاملی با مخاطبین گرامی، صرفه جویی در زمان و هزینه ارتباطات و بهینه سازی فرایندهای موجود به صورت آزمایشی رونمایی شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.